VOP Institutet

FAQ och Villkor

Letar du efter något?
Information och svar på dina frågor!

Hur väljer jag en kurs?

VOP Institutets kurser och program har alla olika teman som på något sätt berör ditt liv som överviktsopererad. Kurserna är fristående från varandra så du väljer själv kursen som passar bäst för just ditt behov.

Varje kurs består av flera delar och har som syfte att inte bara förmedla information utan du kommer även att vara aktivt deltagande genom olika övningar. Under kursens gång har du möjlighet att ladda ner dokument av olika slag i ett personligt konto som du sedan har tillgång till även efter avslutad kurs.

Ta ordentligt med tid för att genomföra övningarna som presenteras i kursen. Det räcker inte med att bara förstå utan du behöver även sätta i praktiken för att uppnå de resultat du önskar.

Lycka till!


Från köp till kursstart

 1. Gå in i vår butik och välj den kurs som intresserar dig
 2. Du kan nu läsa mer om själva kursen innan du bestämmer dig
 3. Gå sedan vidare till köp och fyll i dina personliga uppgifter för betalning
 4. Efter köpet får du en personlig kod skickat till dig per e-post som du sparar*
 5. Efter köp så tryck på kursen i butiken en gång till så kommer du automatiskt in i kursen under tillgänglig tid. Om detta inte fungerar av någon anledning så använder du dig av din personliga kod du har fått per e.mail.

Lycka till med starten!

*Med din personliga kod kan du ta dig in i kursen igen, om något hänt så att du loggats ut. Bevara koden på ett säkert ställe. Din kod är personlig och får inte delas med någon annan. Se allmänna villkor.

 

Så här loggar du in igen

Efter köp loggas du automatiskt till kursen. Skulle du av någon anledning loggas ut så kan du logga in igen med koden du fick skickat till dig i separat email.

När du arbeta på både dator och mobil

Vill du gå in i kursen med din mobil och du redan har aktiverat din kurs på din dator så använder du dig bara av din kod för att logga in på mobilen eller tvärt om (vid första tillfället).

Så här hittar du till ditt personliga konto

 1. Gå in i kursbutiken igen
 2. Tryck på ”Gå till mina kurser” högst upp på sidan
 3. Tryck sedan på ” Dina kurssvar”
 4. Tryck på frågan om du vill ändra ditt svar och fyll i på nytt

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKANDIET AB:s WEBBPLATS VOP INSTITUTET  

Godkännande av avtal

Detta är Skandiet AB:s (”Skandiets”) webbplats VOP Institutet, inklusive dess hemsida, applikationer etc, samt all annan tillhörande information (”Webbplatsen”).

Användningen av Webbplatsen regleras av de allmänna villkoren angivna nedan (”Allmänna villkoren”). Du accepterar de Allmänna villkoren genom att använda Webbplatsen. Om du inte accepterar att vara bunden av de Allmänna villkoren ska du inte använda dig av Webbplatsen. De Allmänna villkoren kan ändras när som helst och alla ändringar kommer att träda i kraft från den tidpunkt som de finns tillgängliga på Webbplatsen.

Rådgivning

Webbplatsens innehåll utgör inte någon medicinsk rådgivning. Den information som finns tillgänglig på Webbplatsen eller ges via Webbplatsen är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning eller liknande rådgivning av läkare eller annan vårdpersonal. Informationen på Webbplatsen ska inte användas för att ställa diagnoser eller ligga till grund för medicinsk behandling. Skulle du vara i behov av medicinsk rådgivning eller vård ska du kontakta läkare eller annan lämplig sjukvårdspersonal. Ges kurser av Skandiet ska inte personer som lider av sjukdom eller annat tillstånd som kan utgöra hinder för deltagande i kurs, kontakta medicinskt ansvariga för att få ett utlåtande om lämpligheten att delta i någon av Skandiets kurser.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till innehållet på Webb-platsen och övrig information som ges i samband därmed tillhör Skandiet och får inte utan Skandiets skriftliga medgivande användas på annat sätt än vad som framgår av de Allmänna villkoren. Informationen på Webbplatsen får endast användas för personligt ändamål och får inte under några omständigheter användas kommersiellt eller i offentliga sammanhang. Ditt användarkonto är personligt och får inte delas med andra. Du förbinder dig att inte kopiera innehållet på Webbplatsen eller på annat sätt sprida innehållet på Webbplatsen till andra.

Pris och betalning

Aktuella prisuppgifter finns tillgängliga på Webbplatsen och betalning sker genom den betalningslösning som tillhandhålls på www.stripe.com

Ångerrätt

Ångerrätten gäller inom fjorton (14) dagar från det att betalning skett. I det fall du påbörjat att använda tjänsterna/innehållet som du betalat för på Webbplatsen inom ångerfristen har din ångerrätt förverkats, vilket innebär att du inte kan ångra ditt köp även om ångerfristen löpt ut.

För att utnyttja ångerfristen ska du innan denna löpt ut kontakta Skandiet. Efter det att begäran om återbetalning inkommit till Skandiet sker återbetalning vanligtvis till det betalningssätt som betalningen gjordes på. På Konsumentverkets hemsida finns mer information om ångerrätten.

Skandiets åtaganden och rättigheter

Skandiet tillhandahåller tjänsterna/ informationen på Webbplatsen i befintligt skick. Skandiet äger rätt att kommunicera med dig via Webbplatsen, email, telefon eller post. Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). Webbplatsen finns tillgänglig dygnet runt men Skandiet ger dock inte några garantier för att Webbplatsen alltid är fri från fel eller avbrott. Skandiet har vidare rätt att korrigera eventuella brister, fel eller avbrott i tjänsterna på Webbplatsen utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Skandiet har även rätt att stänga av Webbplatsen i rimlig omfattning för uppgradering och service.

Begränsning av skadeståndsansvaret

Varken Skandiet eller annan part som varit delaktig i framtagandet av innehållet på Webbplatsen är ansvarig för eventuell skada, direkt eller indirekt, följdskada eller skadestånd som kan ha uppkommit i samband med nyttjandet av innehållet på Webbplatsen. Skandiet tar inte något ansvar för skador såsom t.ex. virusangrepp på din datorutrustning eller annan egendom kopplad till Webbplatsen och för nedladdningar av information från Webbplatsen. Skandiet är således inte skadeståndsskyldig för skada som kan ha uppkommit på sådant sätt eller vid sådan användning. Skandiet lämnar inga garantier för att informationen på Webbplatsen är korrekt och uppdaterad men kommer ändå att vidta rimliga åtgärder för att all information på Webbplatsen ska vara korrekt och uppdaterad. Skandiet ansvarar inte heller för din användning av andra webbsidor som kan nås via länkar på Webbplatsen. Sådana externa webbsidor på Webbplatsen innebär inte ett godkännande av dessa.

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftsförordningen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU-området. Det mesta är sig likt från PUL men GDPR skärper kravet på hur dina personuppgifter får behandlas.

Skandiet behandlar alltid dina personuppgifter med största respekt för dig och din personliga integritet. Skandiet tar personuppgiftsansvaret på stort allvar och vi uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR. Skandiet skyddar dina personuppgifter från obehöriga användare och vi lämnar endast ut personuppgifter när det behövs och är tillåtet av dataskyddsförordningen.

Laglig grund för behandling

Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamål som är tydligt definierade och knutna till ett bestämt syfte.

Insamling av personuppgifter

Du kan lämna dina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan även få tillgång till personuppgifter när du lämnar uppgifter till oss via utförande av våra tjänster.

Gallring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. När ett avtal upphört ska personuppgifter sparas i 7 år enligt lagen. Om det finns en pågående utredning eller tvist ska personuppgifterna sparas i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Rätt att få information

Du har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om dig behandlas av oss. Om sådana personuppgifter finns hos oss får du efter begäran all information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen ska för din egen säkerhets skull göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av din egen information om den är felaktig eller behandlas i strid med gällande rätt. Vi kommer då att vidta alla nödvändiga åtgärder.

Rätt att bli raderad

Skandiet raderar dina personuppgifter omgående då det inte längre finns laglig grund  för att behålla uppgifterna. Notera att fakturor och underlag måste sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för.
 • Informationen har inte behandlats enligt dataskyddsförordningen.
 • Du motsätter dig databehandling som skett efter en intresseavvägning där de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.